Browse Items (1 total)

  • Tags: สมุดภาพ

อ.041.JPG
1. สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ(สมุดบันทึกประจำวัน) วังสระปทุม สิรินธร(สมุดบันทึกประจำวันในกล่องรูปดอกบัว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
2. เหรียญพระราชทาน(เหรียญพระราชทาน มีตราสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพฯ บรรจุอยู่ในซองกำมะหยี่สีม่วง)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2