Browse Items (1 total)

  • Tags: สมาคมไทย-ลาว

d2537-2.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1 /2537
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการปลายปี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2