Browse Items (1 total)

  • Tags: สถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean14_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การปาฐกถาพิเศษ ของนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
1.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2