Browse Items (1 total)

  • Tags: วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

dean15_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติต่าง ๆ
1.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2