Browse Items (1 total)

  • Tags: วันไหว้ครูของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2522-13.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2522 เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2