Browse Items (1 total)

  • Tags: รับปริญญา 2527

P998-1004/2527- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1005/2527- บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เข้าแถว)
P1006-1011/2527- คณาจารย์ ผู้ปกครอง และบัณฑิตในพิธี
P1012-1014/2527- รศ.นพ.นพดล …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2