Browse Items (1 total)

  • Tags: รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ

dean4_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 อธิการบดี รองศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2