Browse Items (13 total)

  • Tags: มอดินแดงเกมส์

มข.086.JPG
“มอดินแดงเกมส์ 19-20 ตุลาคม 2552”
**ธงกระดาษ มีสัญลักษณ์รูปการ์ตูนหัวเป็นดอกกัลปพฤกษ์ ถือคบเพลิง

มข.348.JPG
แม็กเน็ต : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ สีขาว

มข.349.JPG
แม็กเน็ต : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ สีแดง

มข.350.JPG
แม็กเน็ต : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์ สีน้ำเงิน

มข.351.JPG
บัตรคล้องคอ กรรมการฝ่ายต่างๆ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
[บัตรว่าง ยังไม่พิมพ์ชื่อกรรมการ/ฝ่าย]

มข.352.JPG
สูจิบัตร แสดงพิธีเปิด-พิธีปิด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.353.JPG
แผ่นพับ แนะนำศูนย์บริการอาหาร มข.
เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.355.JPG
บัตรคล้องคอ “VIP.” รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์
เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.356.JPG
บัตรคล้องคอ “A” รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหย๋ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.359.JPG
บัตรคล้องคอ “B”
นายจิรวัฒน์ อ่อนมณี คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและกิจกรรมเชียร์ เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
สว

มข.360.JPG
บัตรคล้องคอ “Co”
นายเฉลิมพล แสงแก้ว
ฝ่ายเลขานุการ เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.449.JPG
เอกสารชุด"มอดินแดงเกมส์"กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 41 / 14-22 ม.ค.2557
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2