Browse Items (2 total)

  • Tags: พิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ

ที่ละลึก.pdf
อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น11,267 ตารางเมตร ศูนย์สารสนเทศถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลก…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2