Browse Items (2 total)

  • Tags: ผ้าปักลาย

ต.030.JPG
ผ้าสีขาว ปักลวดลายวิถีชีวิตใต้สะพาน อัดกรอบสีทอง พื้นสีแดง

ต.029.JPG
ผ้าปักลายวิถีชีวิตริมแม่น้ำ อัดกรอบสีทอง พื้นสีแดง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2