Browse Items (1 total)

  • Tags: ปีการศึกษา 2533

P623 2533.jpg
P623-624- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

P625-636- นักศึกษากล่าวคำไหว้ครู และนำพานดอกไม้ไหว้อธิการบดี

P637-639- พานไหว้ครูจากคณะต่าง ๆ และการให้คะแนนจากคณะกรรมการ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2