Browse Items (7 total)

  • Tags: บัตรคล้องคอ

มข.333.JPG
บัตร VIP. องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ นายกองค์การนักศึกษา

มข.356.JPG
บัตรคล้องคอ “A” รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหย๋ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการอำนวยการแข่งขัน เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.359.JPG
บัตรคล้องคอ “B”
นายจิรวัฒน์ อ่อนมณี คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงและกิจกรรมเชียร์ เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
สว

มข.360.JPG
บัตรคล้องคอ “Co”
นายเฉลิมพล แสงแก้ว
ฝ่ายเลขานุการ เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.362.JPG
บัตรคล้องคอ “V”
นายมนูญ ภูคงสด
อาสาสมัคร(นักศึกษาช่วยงาน) ฝ่ายเลขาธิการ เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.355.JPG
บัตรคล้องคอ “VIP.” รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์
อธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์
เนื่องในงาน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์

มข.351.JPG
บัตรคล้องคอ กรรมการฝ่ายต่างๆ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
[บัตรว่าง ยังไม่พิมพ์ชื่อกรรมการ/ฝ่าย]
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2