Browse Items (8 total)

  • Tags: บัตรกรรมการจัดงาน

มข.368.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายจัดการรับและส่งเสด็จฯ นายยุงยุทธ ไวคกุล

มข.369.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายจัดการรับและส่งเสด็จฯ นางสาวสกุณา วงบุราณ

มข.373.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายจัดการรับและส่งเสด็จฯ นายอมรชัย แสงดี

มข.374.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง
นายนิยม วงษ์พงษ์คำ

มข.375.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง
นางสาววิสาขา อุ่นศรี

มข.376.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง
นายวรศักดิ์ วรยศ

มข.377.JPG
บัตรกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายสืบทอดปณิธานอุดมการณ์มอดินแดง
นายผจญ พีบุ้ง
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2