Browse Items (1 total)

  • Tags: นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2553)

dean10_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2