Browse Items (1 total)

  • Tags: ตุ๊กตา

ต.036.JPG
ตุ๊กตาคาวบอย(ชาย+หญิง) ในกล่องที่ระลึกโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่8 27-30 พ.ย. 2552 ณ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2