Browse Items (1 total)

  • Tags: ชมรมดนตรีไทย

P997 2522.jpg
P997-1029/2522- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหกรรมดนตรีไทยครั้งที่ 12 ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ซึ่งชมรมดนตรีไทย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
P997-1011- ภาพขาวดำ
P1012-1029- ภาพสี


Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2