Browse Items (1 total)

  • Tags: งานไม้

ต.013.JPG
1. ตะเกียบไม้และที่รองตะเกียบ ในกล่องไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รองมี คำว่า “VIET NAM”
2. กล่องไม้สำหรับใช้เสียบปากกา
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2