Browse Items (1 total)

  • Tags: งานจ้างเหมา

2019-07-071562437879.pdf
กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2