Browse Items (1 total)

  • Tags: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

P29 2517.jpg
P29-31/2517- เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น นำนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าพบและสัมภาษณ์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร คณบดีแพทยศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และโครงการศูนย์แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2