Browse Items (1 total)

  • Tags: การดูแลผู้สูงอายุ

อาคาร 89 ปี.pdf
ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นอนุสรณ์และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคสร้าง อาคาร 89 พรรษา สเด็จย่า และหอสงฆ์อาพาธโดยได้รวบรามเนื้อสาระที่ประกอบด้วยสารจากผู้ร่วมในการจัดหาทุน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2