การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่1

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่องการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ร่างปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่องแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำสัญญาด้านวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
4.4 ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
5.2 ข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า น้ำประปาและโทรศัพท์ของ มข. ประจำปี 2542-2546
5.3 ขอเชิญชวนคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน สำนัก บริจาคเงินร่วมสมทบกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอง 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2546
5.5 ความร่วมมือเรื่องชลประทานระหว่างรัฐบาลอิสราเอลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-01-07

Files

dean1_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/797.

Output Formats