ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/01/06

Files

123.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5344.

Output Formats