Browse Items (3 total)

  • Tags: เหรียญพระธาตุพนม

มข.216(1).JPG
เหรียญพระธาตุพนม(ด้านหลัง วิทยา จริยา ปัญญา กัลปพฤกษ์ช่อที่ ๕๐)

มข.215.JPG
เหรียญพระธาตุพนม(ด้านหลัง วิทยา จริยา ปัญญา กัลปพฤกษ์ช่อที่ ๔๙)

เหรียญพระธาตุพนม สโมสรนักศึกษา จัดสร้าง พ.ศ. 2511
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2