Browse Items (1 total)

  • Tags: อาคาร MS.02 คณะวิทยาการจัดการ

มข.071.JPG
ค้อนไม้ : นายสุวิทย์ คุณกิตติ (รมต.กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) ใช้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร MS.02 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ย. 2545
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2