Browse Items (31 total)

  • Tags: วันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

P370 2527.jpg
P370-382/2527- ผู้ร่วมการอภิปราย (จากซ้าย) ดร.ทิม พรรณศิริ พลเอกเนตร เขมะโยธิน
รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ฯพณฯพจน์ สารสิน ศ.พิมล กลกิจ
ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี
P383-387/2527- ผู้เข้าร่วมฟังการอภิปราย
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2