Browse Items (1 total)

  • Tags: ประจำปี 2529

P249 2529.jpg
P249/2529 - รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต ร่วมการต้อนรับน้องใหม่
P250-251/2529- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต บนรถไฟ (ซ้าย)
P272/2529 - นักศึกษาใหม่ลอดขอนไม้แก่น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น
P275-276/2529 - นักศึกษาใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
P277-280/2529 -…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2