Browse Items (1 total)

  • Tags: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มข.

P1024 2536.jpg
P1027-1032 อธิการบดีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกว่าเรียนดีและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2535
P1036-1037 อธิการบดีและรองอธิการบดีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2