Browse Items (1 total)

  • Tags: บัณฑิต รุ่น 1

P1 2511.jpg
ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2511
P1-3/2511-ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
P4-5/2511-ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการบูชาพระรัตนตรัยและถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
P6-9/2511-ประธานในพิธีและคณาจารย์ให้โอวาทแก่บัณฑิต รุ่นที่…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2