Browse Items (1 total)

  • Tags: นักศึกษารุ่นที่ 27

P457 2533.jpg
P457-458- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี, นายศักดา อ้อพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น,คณะผู้บริหาร พร้อมในพิธี
P459- อาจารย์วิชัย ณีรัตน์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

P460- ประธานจุดธูป เทียน…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2