Browse Items (2 total)

  • Tags: ความเป็นมาศูนย์ประชุม

ศูนย์ประชุมฯ.pdf
เอกสารที่ระลึกการก่อสร้างศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคำกราบบังคมทูล ของ ศาตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ รวมถึงรวบรวมประวัติความเป็นมา ลักษณะศูนย์ประชุม ส่วนประกอบสำคัญของศูนย์ประชุม และรวบรวมให้รายชื่อคณะกรรมการ

ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก.pdf
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2