Browse Items (3 total)

  • Tags: กีฬาสี

P110 2523.jpg
P110-124/2523 - การแข่งขันกีฬาสีประเภทต่างๆ
P125-146/2523 - กองเชียร์
P147-150/2523 - การมอบรางวัลแก่นักศึกษา

P1142 2531.jpg
P1142-1147/2531- ขบวนพาเหรดเดินเข้าสู่สนาม
P1148-1154/2531- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
P1156/2531- นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวปฏิญาณตน
P1157/2531- จุดคบเพลิง
P1158/2531- การแข่งขันชักเย่อ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2