โสตวัสดุ

Dublin Core

Title

โสตวัสดุ

Collection Items

การแนะนำพื้นที่การเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะต่างๆ กว่า 13 แห่ง เช่น
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ห้องสมุด มข. ที่พร้อมให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป(ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด) ที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่สวยงามแต่มีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัย เติมเต็มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน…

วิดีโอรวบรวมผลงานของรองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 10 กับห้องสมุด มข. ช่วงดำรงตำแหน่งระหว่างปีพ.ศ. 2554-2562

วิดีทัศน์แนะนำห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดทำโดย ห้องสมุด สมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อโสตทัศน์ สำนักวิทยบริการ(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)…

Digital Library & Co-Working Space KKU AG's Library
คลิปวิดีโอแนะนำห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิดีโอประชาสัมพันธ์ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์
View all 6 items

Collection Tree

  • โสตวัสดุ