ทำเนียบอธิการบดี

Dublin Core

Title

ทำเนียบอธิการบดี

Collection Items

ฯพณฯ พจน์ สารสิน
14 มิถุนายน 2509–9 เมษายน 2512

พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ
10 เมษายน 2512 - 2 กันยายน 2518

พ.ศ. 2520 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายนิล มณีโชติ
3 กันยายน 2518 - 12 ตุลาคม 2518 (รักษาการ)

ม.ร.ว.จักรทอง ทองใหญ่
13 ตุลาคม 2518 - 11 ธันวาคม 2518 (รักษาการ)

รศ.นพ.กวี ทังสุบุตร
12 กันยายน 2518 - 4 มิถุนายน 2519 (รักษาการ)
12 พฤศจิกายน 2522 - 1 มกราคม 2523
2 มกราคม 2523 - 1 มกราคม 2526

รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
5 มิถุนายน 2519 - 4 กรกฎาคม 2519 (รักษาการ)
20 กันยายน 2526 - 19 กันยายน 2529
20 กันยายน 2532 - 19 กันยายน 2535

ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
5 กรกฎาคม 2519 - 3 พฤศจิกายน 2519 (รักษาราชการ)

ศ.น.ต.ดร.กำจร มนุญปิจุ
4 พฤศจิกายน 2519- 20 กุมภาพันธ์ 2521 (รักษาราชการ)

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
21 กุมภาพันธ์ 2521 - 13 กันยายน 2521 (รักษาราชการ)

ศ.ดร.วิทยา เพียรวิจิตร
14 กันยายน 2521 - 21 ตุลาคม 2521

รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา
22 ตุลาคม 2522 - 11 พฤศจิกายน 2522 (รักษาราชการ)
2 มกราคม 2523 - 19 มกราคม 2526 (รักษาราชการ)

รศ.นพ.สมพร โพธินาม
20 กันยายน 2529 - 19 กันยายน 2532

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
20 กันยายน 2535 - 19 กันยายน 2538

ศ. ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ
20 กันยายน 2538 - 5 กุมภาพันธ์ 2546

รศ. นพ. สุชาติ อารีมิตร
20 กันยายน 2541 - 5 กุมภาพันธ์ 2542 (รักษาราชการ)

ศ.เกียรติคุณ ดร. สุมนต์ สกลไชย
6 กุมภาพันธ์ 2546 - 5 กุมภาพันธ์ 2554

รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
6 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน
View all 17 items

Collection Tree

  • ทำเนียบอธิการบดี