การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแจ้งผลการอุทธรณ์คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมา พ.ศ.2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ของวิทยาเขตหนองคาย
4.2 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ขออนุมัติเปิดหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เสนอชื่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย
6.2 ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการต่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาชาติ
6.4 ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-02-16

Files

dean4_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/686.

Output Formats