ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/09/17

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5328.

Output Formats