ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือสูกจ้างของมหาวิทยาลัยภานในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ

Dublin Core

Title

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือสูกจ้างของมหาวิทยาลัยภานในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ

Date

2558/07/25

Citation

“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือสูกจ้างของมหาวิทยาลัยภานในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5318.

Output Formats