1. รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พ.ร.บ.
2. รายงานการศึกษาผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง
องค์กร
4. รายงานโครงการวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ
5. วิจัยการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
6. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
7. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ

Dublin Core

Title

1. รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พ.ร.บ.
2. รายงานการศึกษาผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง
องค์กร
4. รายงานโครงการวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ
5. วิจัยการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
6. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
7. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ

Identifier

A-10

Citation

“1. รายงานการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
พ.ร.บ.
2. รายงานการศึกษาผลการดําเนินงานมหาวิทยาลัย 3. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ด้านโครงสร้าง
องค์กร
4. รายงานโครงการวิจัย เรื่องการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับรัฐ
5. วิจัยการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
6. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ
7. รายงานวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ,” KKU Archives, accessed February 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5026.

Output Formats