Browse Items (1 total)

  • Tags: โครงการสัมมนา

P795 2533.jpg
P795 นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
P796-803 รับมอบของที่ระลึกและมอบวุฒิบัตร
P804-819 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ งานราตรีศิษย์เก่าไอเมทอีสาน ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2