Browse Items (1 total)

  • Tags: ลักษณะศูนย์ประชุม

ศูนย์ประชุมฯ.pdf
เอกสารที่ระลึกการก่อสร้างศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคำกราบบังคมทูล ของ ศาตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ รวมถึงรวบรวมประวัติความเป็นมา ลักษณะศูนย์ประชุม ส่วนประกอบสำคัญของศูนย์ประชุม และรวบรวมให้รายชื่อคณะกรรมการ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2