ภาพถ่ายปี 2512

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายปี 2512

Items in the ภาพถ่ายปี 2512 Collection

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512  ณ  สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 1)
P3-18/2512- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 1)
P14-16/2512-…

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512  ณ  สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 2)
P19-21/2512- รูปแบบพานของนักศึกษา
P22/2512- พราหมณ์ทำพิธีผูกข้อมือให้แก่ประธานในพิธี
P23-28/2512-…

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2512 ณ สำนักงานอธิการบดี (ชุดที่ 4)
P90-106/2512- พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ อาคารหอสมุดกลาง(เดิม)
P113/2512- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้โอวาท
P117/2512- บัณฑิตในพิธีประสาทปริญญา
P118/2512-…

Collection Tree