- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี1 โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
รศ.นพ.สมพร โพธินาม รศ.ยุพิน เตชะมณี นายอภัย ประกอบผล(ผอ.สำนักวิทยบริการ) รศ.วินิต ชินสุวรรณ

Dublin Core

Title

- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี1 โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
รศ.นพ.สมพร โพธินาม รศ.ยุพิน เตชะมณี นายอภัย ประกอบผล(ผอ.สำนักวิทยบริการ) รศ.วินิต ชินสุวรรณ

Date

2540/04/17

Citation

“- พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี1 โดยมี รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ผศ.เข้มแข็ง สีตะธนี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์
รศ.นพ.สมพร โพธินาม รศ.ยุพิน เตชะมณี นายอภัย ประกอบผล(ผอ.สำนักวิทยบริการ) รศ.วินิต ชินสุวรรณ,” KKU Archives, accessed March 4, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/6342.

Output Formats