รู้จักกันก่อน

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการช่วยตอบคำถามและค้นคว้าข้อมูล ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศที่ให้บริการ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุ สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัย ภาพถ่ายและโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งให้บริการฝากเก็บรักษา รับบริจาค เอกสาร ภาพถ่าย สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต เพื่อนำไปอนุรักษ์จัดเก็บให้ถูกต้องตามหลักจดหมายเหตุ และจัดแสดงเผยแพร่เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า

วัตถุประสงค์การให้บริการ
1.เพื่อการอ้างอิงของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
2.เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
หอจดหมายเหตุไม่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ข้อมูลในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ใช้โปรดระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล มิฉะนั้นผู้ใช้อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทได้


บุคลากร

1. นายวันชาติ ภูมี : นักจดหมายเหตุชำนาญการ

2. นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์ : นักจดหมายเหตุชำนาญการ

3. นายอาทิตย์ ปทุมชัย : พนักงานห้องสมุด


ที่ตั้ง

ชั้น1 อาคาร2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043-202540-2 ต่อ 42668 / 42644 ,  089-4196571


ที่นี่มีอะไร

เอกสารจดหมายเหตุ
– เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย
– เอกสารการประชุมคณบดี
– เอกสารเหตุการณ์สำคัญในอดีต
– เอกสารหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
– เอกสารส่วนบุคคล
– กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง

สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– หนังสืออนุสรณ์ หนังสือครบรอบของหน่วยงาน
– หนังสือรุ่น ทำเนียบนาม
– หนังสือบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– หนังสือรายงานประจำปี
– หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติ หลักสูตร คู่มือ
– หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาต่างๆ
– หนังสือรายงานการวิจัยต่างๆ
– สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ

โสตทัศนวัสดุจดหมายเหตุ
– ภาพถ่าย
– ฟิล์ม
– สไลด์ วิดีทัศน์
– แผ่นพับ โปสเตอร์
– วัสดุ สิ่งของ ของที่ระลึก


ประวัติความเป็นมา
งานหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพัฒนาการมาจาก โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ตามแผนพัฒนาสำนักหอสมุดระยะที่ 8 (2540-2544) โดยเริ่มต้นจากการที่สำนักหอสมุดได้มองเห็นความสำคัญของเอกสารและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นเอกสารบางส่วนยังสูญหายหรือถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้สำนักหอสมุดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะมีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ ให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ มีความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุจึงถูกจัดตั้งขึ้น และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2548 ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 3 คน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด


© Copyright 2561 by KKU Archive  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น