การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งพิเศษที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งพิเศษที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2544
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชากร
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-12-18

Files

d2543-1พิเศษ.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งพิเศษที่1,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/328.

Output Formats