Browse Items (1 total)

  • Tags: ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี2542

กรุ่นกลิ่นฝัน.pdf
หนังสือการต้อนรับน้องและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2542 รุ่นที่36 ในหนังสือจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนะนำมหาวิทยาลัย ข้อคิดจากรุ่นพี่ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ชมรมและกิจกรรมต่างๆ
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2