การประชุมคณบดีปี 2550

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2550

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่1
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ชี้แจงกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่2
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่3
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่4
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่5
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่6
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ …

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่7
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ …

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่8
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอให้ยืนยันคะแนนผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2549
ระเบียบวาระที่…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่9
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่10
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่11
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/25550 เมื่อวันที่ …

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่12
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2549
1.2…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่13
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ...
1.2…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่14
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การปาฐกถาพิเศษ ของนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
1.2…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่15
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ความคืบหน้าเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติต่าง ๆ
1.2…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่16
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 5 กันยายน…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่17
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่18
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19…

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่19
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ …

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่20
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี…
View all 23 items

Collection Tree