การประชุมคณบดีปี 2541

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2541

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งพิเศษที่1
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2541
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่1
ระเบียบวาระ

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2540 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.102 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่2
ระเบียบวาระ
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.107 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย วิทยาเขตสารสนเทศ …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่3
ระเบียบวาระ
5 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

6 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2541

7 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
7.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…) เรื่อง …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่8
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่…

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 8 เมษายน …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่12
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.30 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่13
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2541 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.34 รายงานการวิจัย การศึกษาสถานภาพการจัดการศึกษา…

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่14
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2541 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่16
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2541 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่17
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2541 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่19
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2541
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่20
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่21
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2541 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.25 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่22
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2541 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
12.29 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่24
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่25
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
13 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
2.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

14 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน …
View all 20 items

Collection Tree