การประชุมคณบดีปี 2540

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2540

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่1
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2539 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2539 …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่2
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2540

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่3
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในฐานะฝ่ายเลขานุการ
1.2 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบระเบียบวาระการประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 15 มกราคม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่4
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่5
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2540 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ ขั้นปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน…

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่6
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่7
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่8
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2540 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่9
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2540 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นปริญญาเอก ภาคพิเศษ …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่10
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2540 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่11
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2540 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่12
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.10 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง…

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่13
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่14
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2540 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.16 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2540 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2540 …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่15
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2540 เมื่อวันที่ 16 กรกรฎาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.20 แนวคิดเรื่อง Teaching Assistant พร้อมร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่16
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2540 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 สำนักวิทยบริการ …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่17
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่18
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2540 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รูปแบบของพระธาตุพนมทองคำ
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่19
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2540 เมื่อวันที่ 17 กันยายน …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่20
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2540 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2540 …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่21
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การอนุญาตให้หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์เข้าประชุมในที่ประชุมคณบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2540 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่22
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2540 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน …

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่23
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 22/2540 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน …
View all 23 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2540