การประชุมคณบดีปี 2539

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2539

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่1
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2539
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2539
ณ ห้องปรุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2538 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ระเบียบวาระที่ 2…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่2
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กำหนดวันประชุมคณบดีประจำปี 2539

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติโอนเงินทุนสำรอง (17%)…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่3
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 มูลนิธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่4
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2539 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่5
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2539 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2539 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่7
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2539 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่8
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำอาคารขวัญมอ …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่9
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2539 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่10
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2539 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่11
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2539 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2539

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่12
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2539 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่13
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2539 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่14
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2539 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่15
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2539 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
* 2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกอง…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่16
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่18
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2539
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2539
ณ ห้องปรุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2539 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2539
ระเบียบวาระที่ 2…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่19
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2539 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2539

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่20
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.69 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่21
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2539 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.78 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่…

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่22
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2539 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
*2.1 การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองคณบดี/รองผู้อำนวยการศูนย์สถาบัน สำนัก
2.2 นโยบาย แผนงาน …

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่24
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 23/2539 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.87 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย …
View all 22 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2539