การประชุมคณบดีปี 2547

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2547

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งพิเศษ
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่1
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 27/2546 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ …

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่2
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม …

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่3
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 1/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่4
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สรุปกรอบการประเมิน คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่5
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2547
เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 2/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่6
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่7
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 3/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่8
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2547
เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่9
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2547
เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 4/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่10
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2547
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 5/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่11
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2547
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่12
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2547
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่13
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2547
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House)”
1.2 การบรรยายพิเศษโดย…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่14
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2547
เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การชี้แจงงบประมาณประจำปี 2548
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่15
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2547
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่14/2547 เมื่อวันพุธที่ 4…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่16
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2547
เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวที่ประชุมครั้งที่ 7/2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่17
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 17/2547
เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่16/2547 เมื่อวันพุธที่ 1…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่18
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2547
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 8/2547 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547…

การประชุมคณบดีปี2547 ครั้งที่19
ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2547
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2547
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 18/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2547
ระเบียบวาระที่ 3…
View all 23 items

Collection Tree

  • การประชุมคณบดีปี 2547