การประชุมคณบดีปี 2526

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี 2526

Collection Items

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งพิเศษ
วาระที่ 1 พิจารณาร่างปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2526
วาระที่ 2 รับทราบเรื่องกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออก

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่10
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะบดีครั้งที่ 9/2526 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้ายและการใช้

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่11
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2526 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 สโมสรนักศึกษาจัดงานรับน้องใหม่รุ่นที่ 20
วาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่12
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 11/2526 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาของลูกจ้างประจำ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่13
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 12/2526 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขระดับคะแนน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่14
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2526 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่15
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 14/2526 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่ข้าราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่16
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 15/2526 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2526
วาะรที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับน้องใหม่
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การรับสมัครนักเรียนเรียนดี…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่17
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 16/2526 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กีฬาประเพณีมหาวิทยาลัยขอนแก่น-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่18
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2526 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่19
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2526 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี 2527
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่20
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2526 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของนายกสโมสรนักศึกษา
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่21
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2526 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกร
2.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ทุนฝึกอบรมและดูงานแก่

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่22
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2526 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การรับนักเรียนเรียนดี ฯ ประจำปีการศึกษา 2527
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2526 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
2.2 ผลการดำเนินการของศูนย์หนังสือ สำนักวิทยบริการ
2.3…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่23
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2526 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่24
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 23/2526 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดทำครุยวิทยฐานะขั้นมหาบัณฑิตไว้เป็นตัวอย่าง
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่25
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2526 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่26
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 25/2526 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 หลังการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุในการสอน
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่27
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 26/2526 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การออกร้านแสดงนิทรรศการงานไหมประจำปี 2526 จังหวัดขอนแก่น
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่28
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 27/2526 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแบ่งน้ำให้ศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่29
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 28/2526 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ผลการขอลดราคาค่าถ่ายเอกสาร
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเผยแพร่ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดี ฯ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มต่างๆ…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่30
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 29/2526 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ผลการขอลดราคาค่าถ่ายเอกสาร
2.2 โครงการทีวีตามสายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่31
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 30/2526 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2526 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526
วาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2526 เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526
1.2 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2526 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่7
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ความคืบหน้าในการดำเนินการให้มีคณะกรรมการเสนอชื่อ
วาระที่ 3…

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2526 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่องที่พักอาศัยของ…
View all 31 items

Collection Tree